Strona główna / Organizacje / Wolontariat
Wolontariat

 

PLAN  PRACY  WOLONTARIATU SZKOLNEGO

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.”
        
                                                                                                          Kard. Stefan Wyszyński

 

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela.”

                                                                                                        Jan Paweł II

       

Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
 2. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 3. Wolontariat szkolny skierowany jest do ludzi młodych, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

 

Cele i założenia

 1. Zapoznanie z ideą wolontariatu.
 2. Rozwijanie wśród uczniów postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.
 3. Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz ludzi potrzebujących pomocy (poprzez udział w akcjach szkolnych, w akcjach lokalnego środowiska, kraju i na skalę międzynarodową).
 4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.
 5. Uaktywnienie młodzieży w środowisku.  
 6. Umożliwienie uczniom zdobycia nowych umiejętności oraz doświadczeń życiowych.
 7. Wzmocnienie poczucia własnej wartości u uczniów.
 8. Przeżywanie radości z kontaktów z innymi ludźmi.
 9. Pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
 10. Rozwijanie zainteresowań młodzieży, twórcze zagospodarowanie czasu.
 11. Wcielenie w życie przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II, że każdy może być – „Sługą Miłosierdzia”.
 12. Budowanie żywego pomnika Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II poprzez utworzenie w szkole zrębu trwałego wolontariatu.

 

Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 2. Działalność wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 3. Członek wolontariatu kieruje się życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską

o innych.

 1. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich.
 2. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

 

Struktura WOLONTARIATU SZKOLNEGO:

 1. Wolontariat tworzą uczniowie klasy VII szkoły podstawowej oraz klas II i III gimnazjum pracujący pod opieką p. Eweliny Baziak, p. Jolanty Jeż i p. Magdaleny Kraj.
 2. Praca wolontariatu opiera się na wartościach wskazywanych przez Patrona szkoły kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz papieża Jana Pawła II.
 3. Wolontariat uczestniczy w XI edycji małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia.”
 4. Podejmowana wśród uczniów - wolontariuszy aktywność, wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest również ważna, bowiem ma wymiar edukacyjno – wychowawczy.

SPOSOBY REALIZACJI:

1. Stała współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Zbyszycach (systematyczne odwiedzanie i wartościowe spędzanie czasu wolnego z seniorami w ich w placówce).

2. Akcje charytatywne na rzecz chorych i potrzebujących z naszej okolicy (pomoc uczniom naszej szkoły i ich rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej).

3. Ogólnopolskie akcje charytatywne.

 

 

PLANOWANE EFEKTY:

1. Dostarczenie młodzieży propozycji alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

2. Wzrost wiadomości dotyczącej ludzi potrzebujących.

3. Wykazywanie odpowiedzialności za swoje czyny oraz wyrozumiałości w

stosunku do innych.

4. Troska o dobro innych, uczenie bycia miłym, uśmiechniętym, przyjaznym.

5. Wykazywanie się inicjatywą, empatią i cierpliwością.

6. Pomaganie innym kierując się otwartością, serdecznością, wytrwałością,

tolerancją, wrażliwością oraz bezinteresowną chęcią niesienia pomocy.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WOLONTARIATU

Nazwa działania

Zadania

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

Organizacja pracy.

„I Ty możesz zostać wolontariuszem.”

Spotkanie integracyjno - szkoleniowe dla osób, które chcą zostać wolontariuszami.

Co to jest wolontariat i na czym polega?

Wrzesień 2017r.

Ewelina Baziak

Magdalena Kraj

Jolanta Jeż

„Jest nas coraz więcej.”

Włączenie nowych uczniów do grupy wolontariatu. Omówienie karty etycznej wolontariusza. Podział obowiązków.

Październik 2017r.

Ewelina Baziak

Magdalena Kraj

Jolanta Jeż

Współpraca z Fundacją na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „POMÓZ I TY.”

 

Sprzedaż cegiełek – ściąg w celu pomocy osobom niepełnosprawnym.

Wrzesień -

październik 2017r.

Ewelina Baziak

Magdalena Kraj

Akcja „Zakrętka” .

Zbiórka plastikowych nakrętek na pomoc potrzebującym dzieciom.

Cały rok szkolny

Ewelina Baziak

Magdalena Kraj

 

Akcja „Znicz”.

Porządkowanie opuszczonych oraz  żołnierskich grobów na cmentarzach w Podolu Górowej i w Siennej.

Modlitwa za zmarłych – szczególnie tych, poległych w obronie Ojczyzny. Zapalenie zniczy na grobach żołnierskich.

Październik 2017r.

Ewelina Baziak

Magdalena Kraj

„Pomagamy ubogim z naszej okolicy.”

Zbiórka artykułów spożywczych dla najuboższych rodzin z naszej szkoły (zbiórka w szkole lub w sklepie).

Grudzień 2017r.

Kwiecień 2018r.

Ewelina Baziak

Magdalena Kraj

Współpraca z Fundacją Sądecką – akcja „Serce Sercu”.

Zbiórka artykułów spożywczych dla najuboższych rodzin z terenu Sądecczyzny

(w pobliskim sklepie).

wg harmonogramu Fundacji Sądeckiej

Ewelina Baziak

Magdalena Kraj

 

Współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Zbyszycach.

Odwiedziny mieszkańców DPS:

- wspólny Różaniec,

- Droga Krzyżowa.

Spotkania z mieszkańcami DPS w naszej szkole:

- spotkanie noworoczne.

 

Listopad 2017r.

Kwiecień 2018r.

 

 

Styczeń 2018r.

 

 

Dorota Jabłońska

 

Ewelina Baziak

Magdalena Kraj

 

Akcja „Czytamy najmłodszym dzieciom.”

Czytanie bajek dla przedszkolaków.

Styczeń –czerwiec 2018r.

Magdalena Kraj

 

Akcja „Uczniowie uczniom” – pomoc koleżeńska w nauce.

Bieżąca pomoc uczniom mającym trudności w nauce.

Cały rok szkolny

 

Ewelina Baziak

Magdalena Kraj

Jolanta Jeż

„Pomagamy dziełom misyjnym.”

Sprzedaż kartek bożonarodzeniowych

i wielkanocnych wykonanych przez wolontariuszy.

Grudzień 2017r.

Marzec

2018r.

Ewelina Baziak

Magdalena Kraj

Jolanta Jeż

„Marzycielska poczta”

Pisanie kartek świątecznych dla chorych dzieci.

Grudzień 2017r.

 

Ewelina Baziak

Magdalena Kraj

 

Propagujemy ideę wolontariatu oraz nauczanie Jana Pawła II oraz kard. Stefana Wyszyńskiego.

Przypomnienie o Dniu Wolontariusza – 5 grudnia.

 

Grudzień 2017r.

 

Ewelina Baziak

Magdalena Kraj

 

„Pomagamy starszym i chorym.”

Odwiedzanie starszych i chorych ludzi z terenu Gródka n/D. –  rozmowy, pomaganie w pracach domowych.

Cały rok szkolny

Ewelina Baziak

Magdalena Kraj

 

Akcja „Podaruj mundurek koledze.”

Zbiórka używanych mundurków dla uczniów potrzebujących z naszej szkoły.

Czerwiec

2018r.

Ewelina Baziak

Magdalena Kraj

 

„Modlitwa za dzieci” – wolontariat duchowy.

Modlitwa za chore, niepełnosprawne i osierocone dzieci.

Cały rok szkolny

Ewelina Baziak

Magdalena Kraj

 

„Praca na rzecz szkoły.”

Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych: akademie, Andrzejki, „Bal Przedszkolaka”.

Cały rok szkolny

Ewelina Baziak

Magdalena Kraj

 

Podsumowanie pracy.

Sprawozdanie z realizacji projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”.

Sprawozdanie z działalności wolontariatu szkolnego.

Kwiecień 2018r.

 

 

Czerwiec 2018r.

Ewelina Baziak

Magdalena Kraj

 

 

Oprócz zaplanowanych akcji wolontariat będzie włączał się w przedsięwzięcia na bieżąco proponowane przez organizacje charytatywne.