Strona główna / SPiNka

Projekt MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II

Wśród uczniów gimnazjum prowadzona jest rekrutacja do projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II, w ramach którego:

v Uczniowie otrzymają pomoc doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej poprzez utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

v Uczniowie będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy o zawodach   i rynku pracy poprzez uczestnictwo w Targach Edukacyjnych pod nazwą „Festiwal Zawodów w Małopolsce”.

v Podniesione zostaną kwalifikacje doradców edukacyjno-zawodowych i osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez organizację cyklicznych szkoleń oraz studiów podyplomowych z tego zakresu.

v Doradcy edukacyjno-zawodowi i osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego otrzymają jednolite standardy dotyczące prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także dostęp do materiałów i pomocy dydaktycznych oraz informacji edukacyjno-zawodowej on-line.

 

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO umieszczone są poniżej.

 

 

 

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II

W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Niniejsze zasady określają podstawowe warunki realizacji, projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” (MKZ II) w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 koordynacja kształcenia zawodowego uczniów, w zakresie
w zakresie budowy systemu orientacji zawodowej dla gimnazjalistów w Małopolsce.

2.   Liderem projektu jest Województwo Małopolskie.

3.   Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” realizowany jest w Partnerstwie obejmującym podmioty z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych oraz Lidera projektu – Województwo Małopolskie.

4.   Partnerami w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego są: partner koncepcyjno-merytoryczny Politechnika Krakowska – Centrum Pedagogiki i Psychologii (CPiP PK) oraz organy prowadzące szkoły gimnazjalne z terenu województwa małopolskiego tj. gminy
i powiaty.

5.   Miejscem realizacji projektu są szkoły z terenu województwa małopolskiego, których organy prowadzące zadeklarowały chęć udziału w projekcie i podpisały umowę partnerską.

6.   Czas trwania projektu: 01.01.2016—31.12.2021.

7.   Formy wsparcia w projekcie i czas ich realizacji w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego:

a)    Dofinansowanie utworzenia i funkcjonowania SPInKi: 01.01.2017-31.12.2019;

b)    Szkolenia dla osób prowadzących SPInKi: 2017-2021;

c)    Studia podyplomowe z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego: 2017-2018;

d)    Udział w Festiwalu Zawodów: 2016-2021.

§ 2

CEL PROJEKTU

Celem projektu MKZM II jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

 

§ 3

ZAKRES WSPARCIA PROJEKTOWEGO

1.   Zapewnienie uczniom szkół gimnazjalnych pomocy doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej poprzez utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

2.   Umożliwienie uczniom szkół gimnazjalnych poszerzenia wiedzy o zawodach i rynku pracy poprzez uczestnictwo w Targach Edukacyjnych pn. „Festiwal Zawodów w Małopolsce”.

3.   Podniesienie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych i osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez organizację cyklicznych szkoleń oraz studiów podyplomowych z tego zakresu.

4.   Udostępnienie doradcom edukacyjno-zawodowym i osobom realizującym zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego jednolitych standardów dotyczących prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zapewnienie dostępu do materiałów i pomocy dydaktycznych oraz informacji edukacyjno-zawodowej on-line.

 

§ 4

ODBIORCY WSPARCIA, PROCES I KRYTERIA REKRUTACJI

1.   Wsparciem projektowym zostaną objęci uczniowie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego tj. będą oni mieć możliwość udziału w zajęciach warsztatowych i konsultacjach indywidualnych organizowanych w ramach działalności Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, które zostaną utworzone w każdej ze szkół uczestniczących w projekcie. Ponadto wsparciem objęci zostaną nauczyciele szkół gimnazjalnych zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego poprzez szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz możliwość uzyskania kwalifikacji z zakresu doradztwa (studia podyplomowe).

2.   Funkcjonowanie SPInKa będzie odbywało się według jednolitych standardów wypracowanych w projekcie przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb danej szkoły zidentyfikowanych w diagnozie potrzeb przygotowanej przez gimnazja uczestniczące w projekcie.

3.   Zadania z zakresu doradztwo edukacyjno-zawodowego w SPInKa powinien realizować doradca/nauczyciel zatrudniony w szkole zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela.

4.   Rekrutacja uczestników do projektu będzie prowadzona w sposób bezstronny w oparciu o czytelne i jawne zasady w sposób uwzględniający równość szans, w tym równość płci.

5.   Rekrutacja uczniów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego ma charakter zamknięty. Rekrutacja uczniów prowadzona jest przez każdego z Partnerów na terenie szkół, dla których jest on organem prowadzącym, a uczniowie objęci wsparciem przewidzianym w projekcie uczęszczają do jednej ze szkół. Rekrutacja uczniów odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji, opracowywanym przez Partnera, który określa zasady i warunki uczestnictwa w projekcie dla uczniów oraz wymagane dokumenty rekrutacyjne. Minimalny zakres wymogów rekrutacyjnych, które Partnerzy będą zobowiązani uwzględnić w przygotowywanych regulaminach zostanie opublikowany na stronie internetowej Lidera Projektu.

 

§ 5

OBOWIĄZKI PARTNERA PROJEKTU

Obowiązki Partnera projektu w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego

 

1.   Główne obowiązki Partnera będącego organem prowadzącym szkoły gimnazjalnej:

Utworzenie SPInKi oraz wyznaczenie/zatrudnienie na podstawie obowiązujących przepisów prawa doradcy/nauczyciela do prowadzenia Punktu. Po uruchomieniu SPInKi dyrektor szkoły sporządza dla celów projektowych oświadczenie o uruchomieniu SPInKi (Załącznik nr 3). Skan oświadczenia, potwierdzonego przez organ prowadzący, Partner dostarcza drogą elektroniczną do Lidera projektu w terminie 2 tygodni od momentu uruchomienia SPInKi, a oryginał przechowuje w swojej dokumentacji projektowej.

a)    W przypadku oddelegowania pracownika na studia podyplomowe finansowane
ze środków projektu, Partner zapewnia, że osoba ta będzie prowadziła SPInKę.

b)    Prowadzenie rekrutacji oraz wybór uczestników zajęć, w sposób bezstronny w oparciu
o czytelne i jawne zasady uwzględniające równość szans, w tym równość płci.

c)    Rekrutacja uczniów prowadzona  zgodnie z regulaminem rekrutacji, przyjętym u Partnera.

d)    Partner/szkoła zobowiązuje się do stosowania jednolitych standardów dotyczących prowadzenia SPInKa, opracowanych przez Lidera w porozumieniu z Partnerem koncepcyjno-merytorycznym projektu – Politechniką Krakowską,  które określą
m. in: zakres zadań doradców i wytyczne co do sposobu ich realizacji oraz sposób i terminy prowadzenia sprawozdawczości dotyczącej funkcjonowania Szkolnych Punktów.

e)    Pomoc szkołom uczestniczącym w projekcie w organizacji wyjazdów, wizyt zawodoznawczych, spotkań z przedstawicielami poszczególnych zawodów, przedsiębiorcami itp. z tym zastrzeżeniem, iż co najmniej jedna wizyta w roku odbędzie się na Targach Edukacyjnych pn. „Festiwal Zawodów w Małopolsce”.

f)     Wydawanie zaświadczeń dla uczniów o ukończeniu programu doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach projektu. Wzór zaświadczenia zostanie przygotowany przez Lidera projektu i zamieszczony na stronie internetowej projektu.

g)    Zakup niezbędnego sprzętu zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie.

h)    Monitorowanie i ewaluację prowadzonych form wsparcia, zgodnie z przyjętymi standardami.

i)      Współpraca przy opracowaniu harmonogramu zajęć.

j)      Współudział w zarządzaniu Projektem.

k)    Uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji działań projektowych.

l)      Monitorowania wskaźników określonych w umowie partnerskiej i prowadzenie sprawozdawczości według standardów określonych przez Lidera projektu (załącznik nr 1, załącznik nr 2), w tym dążenie do osiągnięcia niżej wymienionych wskaźników zgodnie z wnioskiem o dofinasowanie:

 

Lp.

Nazwa wskaźnika

Minimalna wartość do osiągnięcia

1

Liczba utworzonych Szkolnych Punktów Informacji i Kariery

zgodnie z umową

2

Liczba uczniów szkół gimnazjalnych, dla których został przygotowany indywidualny plan działań IPD

zgodnie z umową

 

m)  Starannego wypełniania dokumentów związanych z realizacją projektu.

n)    Systematycznego uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Lidera projektu.

o)    Wykorzystania zakupionych pomocy dydaktycznych oraz materiałów zgodnie z ich przeznaczeniem.

p)    Gromadzenie i przekazywanie do Lidera projektu harmonogramów i sprawozdań SPineK zgodnie z dokumentem „Standardy działania Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w projekcie Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”.

 

2.   Główne obowiązki Partnera koncepcyjno-merytorycznego:

a)    Opracowanie programu zajęć i materiałów dydaktycznych dla osób prowadzących SPInKi.  

b)    Przygotowanie merytoryczne i organizacyjne oraz przeprowadzenie szkoleń dla osób prowadzących SPInKi;

c)    Przygotowanie merytoryczne i organizacyjne oraz przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla nauczycieli wskazanych przez Partnerów z gmin i powiatów.

d)    Zapewnienie możliwości konsultacji z doradcą edukacyjno-zawodowym podczas każdej edycji Festiwalu Zawodów.

  

§ 6

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

ORAZ DORADCY/NAUCZYCIELA

1.   Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny.

2.   Zadeklarowanie przez ucznia uczestnictwa w projekcie jest zobowiązaniem ucznia do udziału w zajęciach grupowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i konsultacjach indywidualnych w całym cyklu ich trwania oraz do prac (wspólnie z doradcą) nad Indywidualnym Planem Działań (IPD), który jest ostatnim etapem procesu doradczego. Po przygotowaniu IPD Uczestnik/uczestniczka otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie.

3.   Uczestnicy projektu są zobowiązani do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach i indywidualnych konsultacjach. Odpowiedzialnym za zebranie podpisów jest osoba prowadząca zajęcia lub indywidualne konsultacje.

4.   Doradca/nauczyciel prowadzący Szkolny Punkt Informacji i Kariery jest zobowiązany do:

-      prowadzenia SPInKi wg określonych standardów przygotowanych przez Lidera projektu i programu nauczania przygotowanego przez Partnera koncepcyjno-merytorycznego,

-      wykorzystywania do prowadzenia warsztatów oraz konsultacji indywidualnych materiałów przygotowanych przez partnera koncepcyjno-merytorycznego w formie elektronicznej i każdego roku aktualizowanych,

-      prowadzenia sprawozdawczości według standardów określonych przez Lidera projektu,

-      systematycznego podnoszenia swojego poziomu wiedzy, w tym uczestnictwa w szkoleniach przewidzianych dla doradców edukacyjno-zawodowych w ramach projektu,

-      uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji w projekcje,

-      przygotowywania Indywidulanych Planów Działania Gimnazjalisty dla określonej wskaźnikiem liczby uczniów wskazanej w umowie partnerskiej,

-      starannego wypełniania dokumentów związanych z realizacją projektu,

-      systematycznego uczestnictwa w dyżurach i zajęciach,

-      przestrzegania punktualności i umówionych terminów spotkań,

-      poszanowania pomocy dydaktycznych, materiałów oraz używania zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

§ 7

UCZESTNICTWO W STUDIACH PODYPLOMOWYCH I SZKOLENIACH

 

1.    W przypadku braku osoby z kwalifikacjami do prowadzenia SPInKi w danej szkole Partner może skierować nauczyciela na studia podyplomowe finansowane ze środków projektu. Partner może skierować na studia podyplomowe j jednego nauczyciela z każdej szkoły, która zgłosiła zapotrzebowanie. W przypadku większej liczy zgłoszeń, Lider w porozumieniu z CPiP PK zbada możliwość zwiększenia limitu miejsc na studiach podyplomowych.

2.    Rekrutacja na studia podyplomowe jest dwuetapowa:

a)    Pierwszy etap rekrutacji realizowany jest przez Partnerów projektu, prowadzących szkoły gimnazjalne. Partnerzy projektu wskazują po jednej osobie ze szkół, w których zostało zgłoszone zapotrzebowanie na doradcę z kwalifikacjami. Partner ogłasza w danej szkole nabór na studia podyplomowe, przy czym osoby zgłaszające się do naboru powinny legitymować się wiedzą i/lub doświadczeniem z zakresu doradztwa zawodowego.
W razie zgłoszenia dwóch lub większej liczby osób, Partner opracowuje kryteria wyboru kandydata, uwzględniające m. in. wiedzę i doświadczenie w dziedzinie doradztwa i realizuje procedurę wyboru kandydata, respektując zasadę równości płci i dokumentując procedurę wyboru.

Partner przekazuje listę nauczycieli skierowanych na studia podyplomowe partnerowi koncepcyjno-merytorycznemu tj. Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej (CPiP PK) z kopią do wiadomości Lidera projektu, natomiast wskazani nauczyciele przesyłają swoje zgłoszenia do CPIP PK, zgodnie z Regulaminem rekrutacji , który ogłoszony zostanie na stronie Lidera projektu oraz CPIP PK.

b)    Ostateczna decyzja o przyjęciu kandydata na studia podjęta zostanie przez komisję rekrutacyjną Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej na podstawie oceny formalnej dokumentacji nadesłanej przez kandydatów.

3.    Studia podyplomowe realizowane będą zgodnie z regulaminem, który ogłoszony zostanie na stronie CPIP PK.

4.    W przypadku rozpoczęcia i nieukończenia studiów podyplomowych przez słuchacza, Partner zobowiązany jest do zapewnienia osoby o odpowiednich kwalifikacjach do prowadzenia SPInKi.

5.    Nauczyciele/doradcy prowadzący Szkolny Punkt biorą udział w szkoleniach organizowanych przez CPiP PK oraz w procesie rekrutacji na szkolenia  zgodnie
z regulaminem rekrutacji.

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie sprawy związane z interpretacją zapisów niniejszych zasad realizacji projektu rozstrzyga Lider projektu.